Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 08.11.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 08.11.2004 / Pykälä 327Tekninen lautakunta § 57 27.04.2004
Tekninen lautakunta § 85 19.08.2004
Tekninen lautakunta § 106 28.10.2004
Kaupunginhallitus § 327 08.11.2004

PYHÄSALMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS MARJONIEMEN ALUEELLA KOSKIEN KORTTELIN 1629 TONTTEJA 3 JA 4 SEKÄ KORTTELIN 1535 TONTTIA 4

487/4.412/2003

TEKLA § 57

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 3. - 16.3. 2004. Suunnitelmasta ei ole tehty huomautuksia. Asiasta järjestetään viranomaisneuvottelu 28.4.2004.

Asemakaavaluonnoksessa korttelin 1629 kaksi omakotitalotonttia on muutettu AL-tonteiksi, asuin-, liike- ja toimistorakennusten tonteiksi. Tonttien tehokkuus e = 0,30. Tontit on suunniteltu siten, että ne voidaan tarvittaessa myös rakentaa yhteen.

Oheismateriaali nro 27 Asemakaavaluonnos.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy asemakaavan muutosluonnoksen ja asettaa sen yleisesti nähtäville mielipiteen ilmaisua varten 14 vuorokauden ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

TEKLA § 85

Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 26.5 - 9.6. 2004 välisen ajan mielipiteiden ilmaisua varten.

Asemakaavaluonnoksesta on antanut lausunnon Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus ja huomautuksen yhteisesti Pentti ja Saara Saha sekä Eero ja Mirja Halkosalmi.

Lausunnossaan Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus toteaa, että liikerakennusten sijoittaminen pienen asuntokadun varteen saattaa haitata kadun varren asukkaita. Kadulla mahdollisesti lisääntyvä liikenne, joka edestakaista johtuen siitä, että Rantakatu on ns. pussikatu, saattaa aiheuttaa meluhaittaa, liikenteellisiä vaaratilanteita ja liiketilan käytöstä riippuen myös paikoitusongelmia. Liiketoiminnat tulisi sijoittaa keskustaajamaan, jonka liikenneväylät ja muu ympäristö on suunniteltu liiketoimintaa varten.

Ympäristökeskuksen mukaan Rantakadun varren asukkaiden elinympäristöä aiotaan muuttaa tavalla, jolle ei löydy perusteita.

Huomautuksessaan Sahat ja Halkosalmet vastustavat kaavamuutosta koska heidän asuinviihtyvyytensä kärsii, liikennehaitat lisääntyvät, kiinteistöjen arvo alenee ja lisärakentaminen peittää järvinäkymän yleiseltä tieltä katsottuna.
Lisäksi he esittävät, että Rantakadun tiealue on lohkaistu vesijättömaan rajalle asti, eikä kaavaluonnoksessa ole huomioitu sitä. Varjoranta 5:107 tilan salaojien ja pintavesien johtaminen on jo huonontunut korttelin 1629 tontille 4 rakentamisen yhteydessä huomattavasti.

Veikko Nissilä on lunastanut omistamiensa tilojen kohdalta vesijättöalueen , johon kuuluu myös Rantakadun tiealueen kohdan vesijättöalue.

Oheismateriaali nro 41 Lausunto ja huomautus.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta päättää hyväksyä kaavaluonnoksen edellyttäen, että liikekiinteistöille rakennetaan riittävä määrä paikoituspaikkoja ja Rantatien varteen pysäköinti kielletään.
Rakentamisen yhteydessä on huomioitava, että alueen pinta- ja salaojavedet pääsevät rantatiealuetta pitkin järveen.
Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaavaehdotus asetetaan MRL:n 65 §:n ja MRA.n 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä.

Päätös:

Jätetään pöydälle ja selvitetään liiketonteille uusi tieyhteys sekä Rantatieltä yhteys rantaan.

TEKLA § 106

Veikko Nissilä on esittänyt, että kaavanmuutosprosessi keskeytetään ja nykyinen kaava jää voimaan. Esitys tarkoittaa, että korttelissa 1629 kaikki tontit säilyvät omakotitalotontteina.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Veikko Nissilän esityksestä asemakaavan muutos koskien korttelin 1629 tontteja 3 ja 4 sekä korttelin 1535 tonttia 4 keskeytetään ja voimassa oleva kaava jää ennalleen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL § 327

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti, että Veikko Nissilän aloitteesta asemakaavamuutoksesta luovutaan. Kaavoituskustannukset jäävät Veikko Nissilän vastattavaksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©