Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 20.12.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 20.12.2004 / Pykälä 401Kaupunginhallitus § 401 20.12.2004

KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 2005-2008

1132/0.011/2004

KHALL § 401

Kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi valitaan vähintään kuusi. Heidän tulee olla kiinteistöasioihin perehtyneitä. Muutoin on vaalikelpoisuudesta voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä on säädetty.

Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka hallitsee itseään ja omaisuuttaan ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Kiinteistötoimitusten uskotuille miehille ei valita varajäseniä.

Uskottujen miesten vaalista on annettava tieto lääninhallitukseen ja maanmittauskonttorille. Uskotun miehen on annettava ennen toimeensa ryhtymistä käräjäoikeudessa tai maaoikeudessa vakuutus, että hän parhaan ymmärryksensä ja omantuntonsa mukaan täyttää hänelle uskotun toimen eikä tee siinä vääryyttä mistään syystä eikä minkään varjolla (kiinteistön muodostamislaki §6).

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto valitsee toimikaudeksi 2005-2008 yhdeksän kiinteistötoimitusten uskottua miestä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©