Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 31.03.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 31.03.2003 / Pykälä 37Kaupunginhallitus § 94 03.03.2003
Kaupunginvaltuusto § 37 31.03.2003

JOHTOSÄÄNTÖJEN TARKISTAMINEN AJANTASALLE - AIMO KARVOSEN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO

121/0.010/2003

KHALL § 94

573/0/010/01
KVALT 29.01.2001 § 22
Valtuutettu Aimo Karvonen esitti aloitteenaan, että johtosäännöt tulisi kaikilta osin tarkistaa ja saattaa ajantasalle.

573/0/010/01
KHALL 14.08.2001 § 333
Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Toimialueille annetaan tehtäväksi johtosääntöjen tarkistaminen ajantasalle vuoden 2001 loppuun mennessä.

Päätös:

573/0/010/01
KHALL 28.01.2002 § 46
Kaupunginhallituksen ja hallintotoimen johtosääntötarkistukset on käsitelty kaupunginvaltuustossa 17.12.2001 § 101. Elinkeinotoimen yhtiöittämisen vaikutukset huomioitu. Muut johtosäännöt tarkistettu euro-kelpoisiksi.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

573/0/010/01
KHALL 29.07.2002 § 356
Asia on valmistelussa.

Ehdotus:

Hallintojohtaja: Saatetaan käsittelyvaihe valtuustolle tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

573/0/010/01
KVALT 05.08.2002 § 101
Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

121/0.010/2003

KHALL 03.03.2003 § 94
Kaupunginhallitus on 18.03.2002 § 140 nimennyt johtosääntöjen valmisteluryhmän, jonka tehtävänä on johtosääntöjen valmistelu päättäville toimielimille. Työryhmään kuuluvat valtuustoryhmien puheenjohtajat tai valtuustoryhmien nimeämät edustajat sekä hallintojohtaja ja henkilöstöpäällikkö. Kokoonkutsujana hallintojohtaja.

Johtosääntöjen valmistelutyöryhmä on kokoontunut marras-joulukuussa kaksi kertaa. Työryhmä on käynyt läpi johtosääntöjen teknisluonteiset ja kiireelliset tarkistukset sekä keskustellut pitemmän aikavälin muutostarpeista.
Ote johtosääntöjä valmistelevan työryhmän muistiosta 11.11.02:

'2.J ohtosääntöjen yleiskatsaus

Päätettiin käydä johtosäännöt läpi tarkastellen

    1. toiminnalliset tavoitteet / muutostarpeet

jotka tehdään välittömästi

- koskee tehtävämuutoksista johtuvia muutostarpeita

    1. poliittiset tavoitteet / muutostarpeet

jotka todetaan, mutta toimenpiteisiin ryhdytään vuoden

2003 aikana niin, että sääntömuutokset voidaan ottaa

käyttöön seuraavan vaalikauden alusta lukien vuonna

2005.
- koskee esim. lautakuntajakoa, jäsenmäärää, päätösvallan

tasoa

    1. työryhmän aikataulutus

Hallintosääntö

- elinkeinoasiamiehen virka säilyy toistaiseksi, vaikkakin täyttämättä
- henkilöstöpäällikön asema tarkasteltava viranhaltijan osa-aikaistumisen takia (vaiko vain tehtäväkuva)
- Lautakuntajako tulee työryhmän näkemyksen mukaan uusiutumaan vuoden 2005 valtuustokauden alusta. (sosiaali- ja terveyslautakunta sekä vapaa-aika- ja koululautakunta)
- lautakuntajako tulisi huomioida vuoden 2004 talousarvion yhteydessä, että vaaleihin mentäisiin tietäen mikä on lautakuntajako vaalien jälkeen
- Lautakuntien jäsenmäärä voisi olla kuten edellisellä valtuustokaudella, 5 tai 7 –jäsenisiä, samoin hallitus 7 jäs.
- § 14 Ero ja irtisanominen sekä haettavaksi julistaminen muutetaan valtuuston valittavien osalta kaupunginhallitukselle

Kaupunginhallituksen johtosääntö

- Henkilöstöjaoston jäsenmäärä keskusteltavaksi ehkä myös jäsenten valinta hallituksen jäsenistä
- Markkahinnat muutetaan euroiksi
- Aloitteiden käsittely puolivuosittain
- 4§:ään maininta myös tarkastuslautakunnasta
- Hallintojohtajan tehtäviin myös kassavarojen sijoittaminen ja ilmoitusten ja lahjoitusten antaminen

Hallintotoimen johtosääntö

- Maaseutulautakunnan asema tarkasteluun maaseututoimen yhteistyö alkaessa Kärsämäen kanssa vuoden 2004 alusta
- Henkilöstöpäällikön tehtävistä poistetaan maininta ..”sekä kaupunki- ja taloussuunnittelun tehtävistä”
- harkitaan mainintaa taloussihteerin virasta

Sosiaalijohtosääntö

- 8§ Otsikko kuuluu ”Sosiaalijohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta”
- kelpoisuuksista tultaneen määräämään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annettavassa laissa – sääntö yhtenäistetään lain edellyttämäksi
- selvitetään raittiuslautakunnan tehtävistä ja hoidosta annetut voimassa olevat lain määräykset

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 13.01.2003 Pyhäjärven kaupungin hallintosäännön, kaupunginhallituksen johtosäännön ja hallintotoimen johtosääntöjen tarkistukset.'

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Muiden toimialojen johtosääntöjen tarkistukset otetaan käsittelyyn lainmuutosten sekä strategiaprosessin tulosten hyväksymisen/mahdollisten organisaatiomuutosten valmistelun yhteydessä.

Johtosäännöt valmistellaan viimeistään vuoden 2004 aikana, ennen uuden valtuustokauden alkua.

Annetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 37

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©