Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 31.03.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 31.03.2003 / Pykälä 39Kaupunginhallitus § 105 03.03.2003
Kaupunginvaltuusto § 39 31.03.2003

OPETUSTOIMEN TASON MÄÄRITTELY ALA-ASTEEN OPETUKSESSA - HEIKKI HANKILAN VALTUUSTOALOITE- TIEDOKSISAATTO

222/3.311/2003

KHALL § 105

571/3/311/01
KVALT 29.01.2001 § 22
- Valtuutettu Hankila jätti kirjallisen aloitteen koskien opetustoimen

tason määrittelyä ns. ala-asteen opetuksessa. Liite nro 2.

571/3/311/01
KHALL 14.08.2001 § 331
Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Annetaan koululautakunnalle valmisteltavaksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

571/3/311/01
KOULULTK 24.10.2001 § 102

Raportti Oulun läänin kuntien perusopetuksen tunnuslukutiedoista vuodelta 2000 on julkaistu 5.10.2001.
Tunnuslukutietoja voidaan verrata esimerkiksi Oulun läänin keskiarvoon (maaseutumaiset kunnat) ja Nivala-Haapajärven seutukunnan keskiarvoon.

Ala-asteella (esikoululaiset poisluettuna) keskeisiä tunnuslukuja:

Pyhäjärvi
Läänin ka
Seutukunnan ka
Tunnit/oppilas (viikossa)
1,8
1,6
1,9
Opetusryhmän keskikoko

15,6
18,4
16,8

Yläasteella vastaavia tunnuslukuja:

Pyhäjärvi
Läänin ka
Seutukunnan ka
Tunnit/oppilas (viikossa)

1,94
1,97
1,97
Opetusryhmän keskikoko

19,1
17,0
17,5
Valinn. ryhmien keskikoko

16,6
13,8
14,5

Oheismateriaalina yhdistelmä Nivala-Haapajärven seutukunnan tunnusluvuista.

Kun verrataan Pyhäjärven kaupungin ala-asteen eri koulujen tuntimääriä oppilasta kohti, hajontaa on (1,53-2,17 h/opp). Eri koulujen tuntikehys oppilasta kohti on lv. 2001-2002 seuraava (laskettu 20.9.2001 oppilastilanteen mukaan):

tunnit/oppilas
Emolahti

1,74
Emoniemi

1,70
Hietakylä

2,17
Hiidenkylä

1,75
Ikonen

1,53
Jokikylä

1,61
Parkkima

1,76
Rannankylä

1,61
Ruotanen

1,72
Kaikki ala-asteet
1,66

Koululautakunta on määritellyt edellisessä kokouksessa laskennallisen tuntikehyksen vuodelle 2002: ala-asteella 1,6 h/opp, yläasteella 2,0 h/opp.

Ehdotus:

Sivistysjohtaja: Jos perusopetuksen tasoa arvioidaan edellä esiteltyjen tunnuslukujen perusteella, Pyhäjärvi asettuu kuntatasolla lähelle läänin ja seutukunnan keskiarvoja.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.

571/3/311/01
KHALL 13.11.2001 § 478
Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Esitetään valtuuston hyväksyttäväksi, että Pyhäjärven koululaitoksessa opetuksen tasoa määriteltäessä tulee huomioida opetuksen määrän tasapuolinen kohdentaminen eri ikäryhmien ja eri koulujen välillä. Opetus tulee toteuttaa kustannuksiltaan edullisesti eli tavoitteena tulee olla laskennallinen oppilaskohtainen kustannus. Samalla opetus tulee järjestää myös pedagogisesti ja oppilaan oppimisen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

571/3/311/01
KVALT 17.12.2001 § 114
Oheismateriaali nro 14.

Päätös:

Valtuutettu Aimo Karvonen saapui kokoukseen asiankäsittelyn aikana klo 19.26 ja varavaltuutettuna toiminut Marko Sandvik poistui kokouksesta.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Heikki Hankila esitti asian valmistelun jatkamista edelleen koululautakunnan toimesta huhtikuun loppuun 2002 mennessä ja selvitys työn tuloksesta saatetaan tiedoksi valtuustolle toukokuun loppuun mennessä.

Valtuutettu Marja-Liisa Korhonen kannatti Hankilan esitystä.

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen sekä siihen liittyen valtuutettu Hankilan esittämän ponnen.

571/3/311/01
KHALL 28.01.2002 § 32
Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Annetaan kaupunginvaltuuston edellyttämä opetustason määrittelyä koskeva suunnitelma koululautakunnan valmisteltavaksi.

Nimetään 7-jäseninen valmistelutyöryhmä, jonka tehtävänä on opetuksen tason määrittelyä koskevan suunnitelman laatiminen.
Tehtävä perustuu aloitteeseen sekä talousarvion ja taloussuunnitelman täytäntöönpanoon.

Työryhmän puheenjohtajaksi nimetään sivistysjohtaja Marja Viljamaa sekä jäseniksi kaksi kaupunginhallituksen jäsentä, kaksi kaksiopettajaisen koulun johtajaopettajaa. Koululautakuntaa pyydetään nimeämään lisäksi kaksi edustajaansa.

Työryhmän tulee toimia yhteistyössä esiopetuksen toimintamallia selvittävän työryhmän kanssa.

Selvityksen tulee olla valmis huhtikuun loppuun mennessä.

Päätös:

Nimettiin kaupunginhallituksen edustajiksi Marja-Liisa Korhonen ja Kimmo Sarkkinen.

Kaupunginhallitus pyytää koulunjohtajien kokousta nimeämään edustajat keskuudestaan sekä koululautakuntaa nimeämään kaksi edustajaansa.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

571/3/311/01
KOULULTK 19.02.2002 § 20

Kaupunginhallitus on pyytänyt nimeämään kaksi edustajaansa koululautakunnasta opetustason määrittelyä koskevaan työryhmään.
Koulunjohtajat nimeävät edustajansa keskuudestaan kaksi 2-opettajaisen koulun johtajaopettajaa.

Ehdotus:

Sivistysjohtaja: Koululautakunta nimeää kaksi edustajaa koululautakunnasta.

Päätös:

Koululautakunta nimesi keskuudestaan edustajaksi opetustason määrittelyä koskevaan työryhmään Eija Kärkkäisen ja Risto Alatalon.

571/3/311/01
KHALL 29.07.2002 § 352
Oheismateriaali nro 15.

Asia on valmistelussa.

Työryhmä jatkaa työtään koulujen toiminnan vakiintuessa syyslukukauden alussa 2002.

Ehdotus:

Hallintojohtaja: Saatetaan käsittelyvaihe tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

571/3/311/01
KVALT 05.08.2002 § 97
Oheismateriaali nro 13.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

222/3.311/2003

KHALL 03.03.2003 § 105
Aloitteen käsittelyvaihe tiedusteltu 20.01.2003 sivistysjohtaja Marja

Viljamaalta.

Asiaa käsitellään kaupunginhallituksen 16.09.02 § 414 päätöksen mukaisesti. Asian valmistelu on lisätty osaksi kaupunkistrategiatyötä.

Aloite on oheismateriaalina nro 17.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 39

Oheismateriaali nro 17.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Todettiin, että aloitteen toinen allekirjoittaja oli Voitto Våg.©