Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 31.03.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 31.03.2003 / Pykälä 55Kaupunginhallitus § 103 03.03.2003
Kaupunginvaltuusto § 55 31.03.2003

VASKIKELLON RISTEYKSEN LIIKENNEYMPYRÄN RAKENTAMINEN - VALTUUTETTU HEIKKI HANKILAN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO

226/4.431/2003

KHALL § 103

297/4/431/02
KVALT 29.04.2002 § 47
Kirjallisessa aloitteessa esitetään Vaskikellon risteykseen rakennettavaksi liikenneympyrä risteyksen turvallisuuden lisäämiseksi. Perusteena esitykselle ovat synkät onnettomuusluvut ja useat kuolemantapaukset. Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 11.

297/4/431/02
KHALL 20.05.2002 § 218
Oheismateriaali nro 1, kohta 3.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Lähetetään teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

Toimenpiteet aloitteen johdosta on saatettava valtuustolle tiedoksi elokuun 2002 loppuun mennessä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

297/4/431/02
TEKLA 27.06.2002 § 87
Asiasta on keskusteltu Tiehallinnon liikenneturvallisuusinsinööri Heino Heikkisen kanssa.
Heikkinen sanoi, että Jyväskylän tiepiiri selvittää valtatie 4 osalta välillä Jyväskylä-Oulu tarvittavia pidemmän tähtäimen toimenpiteitä. Tällä hetkellä Tiehallinnolla ei ole selvää kantaa suhtautumisesta liikenneympyröihin taajaman ulkopuolella.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että se pitää tärkeänä saada liikenneturvallisuudeltaan hyvä ratkaisu Vaskikellon risteykseen. Lautakunta esittää edelleen kaupunginhallitukselle, että pyrittäisiin saamaan Tiehallinnon edustajia Pyhäjärvelle keskustelemaan liikenneturvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä, sillä kulkeehan kaupungin alueen läpi kaksi valtatietä sekä lukuisia paikallisteitä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

297/4/431/02
KHALL 11.07.2002 § 313
Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Hyväksytään teknisen lautakunnan esitys ja päätetään Tiehallinnon edustajien kanssa järjestettävän keskustelutilaisuuden ajankohdasta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Neuvottelu järjestetään kesälomien jälkeen sopivana ajankohtana.

297/4/431/02
KHALL 29.07.2002 § 350
Oheismateriaali nro 11.

Ehdotus:

Hallintojohtaja: Saatetaan valmisteluvaihe tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

297/4/431/02
KVALT 05.08.2002 § 95
Oheismateriaali nro 9.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

226/5.431/2003

KHALL 03.03.2003 § 103

Asiasta on neuvoteltu tiepiirin tiejohtaja Erkki Myllylän kanssa 23.01.2003.

Ote neuvottelumuistiosta:
'Pyhäjärven Kehitys Oy käynnistää Vaskikellon kehittämissuunnitelmaa, jonka työryhmään tiehallinnon edustajaksi tulee suunnittelupäällikkö. Tiehallinto totesi ko. risteyksen liikenneonnettomuustilastot synkiksi. Asiaan tulee reagoida mahdollisimman nopeasti. Tällöin täytyy tehdä heti sellaiset toimenpiteet, jotka ovat taloudellisesti ja maanomistuksellisesti mahdollisia pian.

Kiinteän 60 km/h nopeusrajoituksen asettamista risteysalueelle vt. 4 suunnasta tiejohtaja ei pitänyt hyvänä ratkaisuna, koska liikennemerkin arvostus autoilijoiden puolelta ei olisi kovinkaan hyvä. Teknologia mahdollistaa muuttuvan nopeusrajoituksen, joka vaihtuu, kun vt 27 ajoneuvo lähestyy vt 4:ää.

Toinen pikaisesti tehtävä parannus olisi rakentaa turvasaarekkeet, jolloin liikenne ei pääsisi suoraan vt 4 yli vaan joutuisi hieman mutkittelemaan. Kalliimpia ja ei niin nopeasti toteutettavia ratkaisuja olisi jakaa risteys kahteen T-risteykseen.

Yksi vaihtoehto on kiertoliittymä, mutta sitä ei tiejohtaja pitänyt hyvänä ratkaisuna ottaen huomioon, että ei ole minkäänlaista taajamaa vieressä. Kaikkein kallein ja varmasti kaukaisin ratkaisu on eritasoliittymä. Kyseisillä teillä on kuitenkin suhteellisen vähän liikennettä eritasoliittymää ajatellen. Vt 4:llä on n. 3000 ajoneuvoa/vrk ja vt 27 alle 3000.'

Aloite on oheismateriaalina nro 16.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 55

Oheismateriaali nro 23.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©