Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 31.03.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 31.03.2003 / Pykälä 24Tekninen lautakunta § 12 23.01.2003
Kaupunginhallitus § 75 03.03.2003
Kaupunginvaltuusto § 24 31.03.2003

KAUKOLÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN

56/5.552/2003

TEKLA § 12

Insinööritoimisto Enerflow Oy Helsingistä on tehnyt Pyhäjärven kaupungille selvityksiä ja vertailuja kaukolämmön tuottamisesta sen jälkeen, kun kaupungin ja PRT-Wood Oy: n välinen lämmöntoimitussopimus loppuu vuoden 2003 lopussa.

Lämmöntoimituksesta on pyydetty tarjoukset Vapo Oy:ltä, Fortum Oy:ltä sekä Vattenfall Oy:ltä. Tarjoukset oli pyydetty kokonaislämmöntoimituksella siten, että mahdollisimman suuri osa lämmöstä voitiin tuottaa biopolttoaineilla.

Vertailussa tuli selväksi se, että kaupungin kannattaa rakentaa oma laitos verrattuna em. toimittajiin, mikäli kaupunki on valmis sijoittamaan rahaa investointiin, joka on suuruudeltaan n. 2 milj. €.

Em. lisäksi on käyty neuvottelut PRT-Wood Oy:n kanssa nykyisen toimitussopimuksen jatkomahdollisuuksista, sahan halukkuudesta perustaa kaupungin kanssa yhteinen lämpöyhtiö sekä sahan halukkuudesta investoida isompi laitos ja myydä kaupungille biopolttoaineella toimitettua energiaa nykyistä enemmän.

PRT-Wood oy on ilmoittanut, että se jatkaa kaupungin kanssa nykyistä sopimusta vuodella, mutta se ei investoi uutta laitosta. Lisäksi saha on ilmoittanut halukkuuden yhteistyöhön polttoaineen toimittamisessa ja tarvittaessa ostamaan lämpöä kaupungilta, mikäli omilla laitoksilla olisi jotain ongelmia.

Kaupunginhallituksen nimeämä työryhmä on ollut tiiviisti mukana selvitysten teossa. Se on päättänyt 17.12.2002 pitämässään kokouksessa suosittaa , että kaupunki lähtisi rakentamaan omaa biopolttoainelaitosta, jonka tulee olla toimintakunnossa vuoden 2004 loppuun mennessä. Laitoksen koko tulee olla sitä suuruusluokkaa, että sillä voitaisiin toimittaa n. 85 % kokonaislämmöntoimituksesta.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kaupunki rakentaa oman biopolttoaineella toimivan laitoksen siten, että se on valmis koekäytettynä vuoden 2004 lopussa. Laitoksen suunnittelu tulee aloittaa vuoden 2003 alussa, jotta investointiavustus- ja ympäristölupahakemus saadaan liikkeelle riittävän ajoissa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL § 75

Vuoden 2003 ta:ssa on varattu 50.000 €:n suunnittelumääräraha hanketta varten.

Oheismateriaalina nro 3 on suunnittelutyöryhmän muistio 17.12.2002.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Hyväksytään teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti.

Esitetään kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös:

Tekninen johtaja Veijo Vuopiota kuultiin asiantuntijana ennen tämän asian käsittelyä.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 24

Oheismateriaali nro 4.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©