Poistuminen | Toimielimet | Ympäristölautakunta | Pöytäkirja 13.03.2003

Ympäristölautakunta
Kokous 13.03.2003 / Pykälä 16


Edellinen asia | Seuraava asia

Ympäristölautakunta § 16 13.03.2003

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

YMPLTK § 16

VALITUKSET PRT-WOODIN LÄMPÖLAITOSTEN PÄÄSTÖISTÄ

Monet kuntalaiset ovat viime päivinä ottaneet yhteyttä PRT-Woodin lämpölaitoksen päästöjen vuoksi, ja vaatineet pikaisia toimenpiteitä asian korjaamiseksi. On vaadittu mm. asettamaan laitos käyttökieltoon sen aiheuttamien terveyshaittojen vuoksi.

Ympäristösihteeri on keskustellut valittajien kanssa puhelimitse asiasta, ja käynyt käynyt tutkimassa asiaa paikanpäällä. Maritta Lukkarinen on vaatinut asiaan kaupungin viranomaisen kirjallista lausuntoa. Osa kirjeestä ohessa:

Oletko tietoinen laitosten jatkuvista ympäristöhaitoista naapurustolle koko
Tikkalanniemessä? Melu on pieni ongelma verrattuna terveydelle
vaarallisiin nokipäästöihin. Tänään ympäristösihteeri ja sahan edustaja
ovat tutustuneet asiaan paikan päällä osoitteessa Tikkalantie 5.

(Tutustumiskäynti paikan päällä suotavaa myös muille terveellisistä
asuinoloista vastaaville.)

Kaupungin on huolehdittava paikallisten olojen edellyttämästä tarpeellisesta ympäristön tilan seurannasta ja tiedotettava niistä tarvittavassa laajuudessa, joten haluamme tietää onko ympäristönsuojelulain 25. pykälän mukaiset ko aluetta koskevat tiedot toimitettu ympäristönsuojelun tietojärjestelmään?

Joka tapauksessa haluamme asiaan kaupungin viranomaisten kirjallisen
lausunnon asuinpaikkamme ympäristön tilasta.

Ympäristötarkastaja kävi keskustelemassa asiasta 13.3. Tikkalantie
5:ssä. Sahan toiminnasta on tehty rikosilmoitus poliisille. Poliisi kyseli
asiasta ympäristösihteeriltä 13.3.

Saha on tehnyt 13.3. annettujen tietojen mukaan tarjouspyynnön
tekniikasta vanhan kattilan paloprosessin parantamiseksi. Puhelimitse
saadun tiedon mukaan saha ei käytä vanhaa kattilaa ennenkuin
muutostyöt on tehty. 26.3. järjestetään asiasta neuvottelu sahan,
ympäristökeskuksen ja kaupungin ympäristöviranomaisen kesken.

Ympäristölautakunta on seurannut YSL 25 §:n mukaisesti ilman
hiukkaspitoisuuksia vuosina 2001 ja 2002. Sahan vaikutusta voidaan
arvioida vesilaitoksen katolla sijainneen keräimen tuloksista. Lopulliset
tulokset eivät ole valmistuneet, mutta alustavien tietojen mukaan pisteen
tulokset eivät olleet lähelläkään raja-arvon suurinta sallittua pitoisuutta.

Ehdotus:

Ympäristösihteeri: Tiedoksi lautakunnalle. Ympäristölautakunta seuraa tilannetta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©