Poistuminen | Toimielimet | Ympäristölautakunta | Pöytäkirja 13.03.2003

Ympäristölautakunta
Kokous 13.03.2003 / Pykälä 7Ympäristölautakunta § 7 13.03.2003

PYHÄJÄRVEN KAATOPAIKAN TARKKAILU VUONNA 2002

287/1.121/2003

YMPLTK § 7

Jaakko Pöyry Infra, PSV-Maa ja Vesi on lähettänyt Pyhäjärven kaatopaikan
tarkkailuraportin vuodelta 2002. Jätteenkäsittelyalueen kaatopaikkavesien laatua ja määrää, pinta- ja pohjavesien laatua sekä kaatopaikkakaasun muodostumista tarkkailtiin vuonna 2002 ympäristölupapäätöksessä (24.1.2001) olleen jälkitarkkailuohjelman mukaisesti kaksi kertaa vuodessa, touko- ja syyskuussa.

Sulkemisen jälkeen ei ole mitattu virtaamia, joten vuosikuormitusta ei ole mielekästä laskea. Kuormitus oli näytteenottohetkellä vähäistä. Syyskuun näytteenottokerralla ylivirtaamaa ei ollut, eikä näin ollen kuormitustakaan vesistöön. Selkeytysaltaassa olivat kaatopaikkavesille tyypillisesti kloridipitoisuudet, ravinnepitoisuudet ja sähkönjohtavuusarvot selvästi koholla. Mittapadolla maasuodattimen läpi kulkeneessa vedessä kokonaistyppi- ja kloridipitoisuudet ja hieman myös sähkönjohtavuus olivat toukokuussa korkeampia kuin selkeytysaltaassa. Syyskuun näytteenottokerralla sen sijaan kaikki pitoisuudet laskivat lukuun ottamatta kiintoainepitoisuutta, väriä ja sameusarvoa.

Kaatopaikan vaikutukset alapuolisen ympärysojan veden laatuun vuonna 2002 olivat lieviä. Syyskuussa kaikki pitoisuudet olivat selvästi korkeampia kuin toukokuussa.

Pohjavesiputken vesi oli suhteellisen hyvälaatuista. Kaatopaikalla oli vain yksi putki, joten kaupungin on asennettava niitä lisää. Ympäristölautakunta huomautti vuonna 2002 seurannan puutteellisuuksista tekniselle lautakunnalle, mutta asiaa ei korjattu. Putket on nyt tarkoitus asentaa keväällä jolloin kunnostetaan myös maasuodatin.

Ehdotus:

Ympäristösihteeri: Ympäristölautakunta kehottaa teknistä lautakuntaa saattamaan
kaatopaikan seurannan lupaehtojen mukaiseksi sekä ilmoittamaan kaatopaikkakaasun tarkkailuputkien sijainnit PSV-Maa ja Vedelle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©