Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 14.12.2006

Perusturvalautakunta
Kokous 14.12.2006 / Pykälä 150Perusturvalautakunta
§ 150
14.12.2006

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN KULJETUSTUKI VUONNA 2007

418/0/031/2006

PETU § 150

Pyhäjärven kaupungin perusturva on varannut sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua varten 10 000 euron määrärahan vuodelle 2007. Sosiaalihuoltolain 20 §:n mukainen kuljetuspalvelu on tarveharkintaan ja perusturvalautakunnan määrärahaan perustuva kuljetustuki. Kaupunki voi määrittää matkojen määrän, pituuden, asiakkaalta perittävät maksut ja perusteet kuljetustukeen.

Kuljetustuki on ensisijaisesti tarkoitettu taajaman ulkopuolella yksinään asuvien, toimintakyvyltään alentuneiden, pienituloisten ikäihmisten asiointimatkoihin. Henkilöt, joiden taloudessa asuu autoilevia perheenjäseniä, eivät ole oikeutettuja sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetustukeen. Kuljetustukea ei voi myöskään käyttää lääkäri-, sairaala- tai kuntoutusmatkoihin, sillä näistä matkoista on mahdollista hakea korvausta KELA:lta.


Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta päättää käyttää seuraavia perusteita sosiaalihuoltolainmukaista kuljetustukea myönnettäessä:Kuljetustukea myönnettäessä huomioidaan asiakkaan


bruttotulot ja varallisuus. Kuljetustukea voidaan myöntää


sosiaalihuoltolain mukaisena ensisijaisesti sellaisille haki-


joille, jotka saavat KELA:n maksamaa eläkkeensaajan hoito


tukea ja joiden omaisuus sekä talletukset katsotaan vähäi-


siksi. Vähäisiksi katsotaan alle 4000 € talletukset.


-Hakijan tulee olla 65-vuotta täyttänyt ja asua Pyhäjärven


taajaman ulkopuolella.


-Yksinasuvalla bruttotulot saavat olla enintään 680 € kuukau


dessa ja hakijan yhteenlaskettu varallisuus viimeksi vahviste


tussa valtionverotuksessa alle 20 000 €.-Aviopuolisoiden yhteenlasketut bruttotulot saavat olla enintään 1300 € kuukaudessa ja aviopuolisoiden yhteenlaskettu varallisuus viimeksi vahvistetussa valtionverotuksessa alle 27 000 €.

-Hakija on velvollinen toimittamaan hakemuksen yhteydessä tarvittavat tositteelliset tiedot tuloistaan (kopio eläkepäätöksestään) ja kaikista talletuksista (esim. viimeisin tiliote tai pankin antama tosite) sekä tiedot varallisuudestaan (todistus viimeksi vahvistetusta verotuksesta).-Hakemuksen liitteeksi ei tarvita lääkärintodistusta.


-Hakuaika on jatkuva ympäri vuoden.


-Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetustukea maksetaan myös yli yli 20 %:n sotainvalideille ja kotipaikkakunnan matkat ovat heille ilmaisia, koska ne korvataan 100%:sti Valtionkonttorin toimesta

-Käytännössä sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu järjestetään siten, että kuljetuspalvelu päätöksessä määritellään asiakaskohtaisesti matkojen määrä ja pituus. Asiakkaalle annetaan kuljetuspalvelukortti ja seurantavihko, joiden avulla toteutuneet matkat tarkistetaan. Päätöksessä määriteltyjen matkojen ylitykset laskutetaan asiakkaalta. Omavastuu matkoista on yleisen linja-autoliikenteen mukainen maksu.

-Vuoden 2007 aikana Pyhäjärvellä aloitetaan palveluliikenne kokeilu. Palveluliikenteen aloittaessa sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu tullaan järjestämään osana palveluliikennettä.

Päätös:


Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©