Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 22.02.2007

Perusturvalautakunta
Kokous 22.02.2007 / Pykälä 22Perusturvalautakunta
§ 22
22.02.2007

ULKOKUNTALAIS- / YMS LASKUTUS VUONNA 2007

564/0/031/2007

PETU § 22


Kansanterveyslain 14 ja 22 §:n
mukaan kunnan on järjestettävä kiireellinen avosairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen hammashoito potilaan asuinpaikasta riippumatta. Potilaan asuin- ja/tai kotikunnan (kotikuntalaki 201/94) terveyskeskuksen on ilman eri sopimusta korvattava tällainen hoito. Korvaus saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen vähennettynä kyseisen palvelun tuottamiseen kohdistuvilla toimintatuloilla. Korvauksesta ei vähennetä kuitenkaan kyseiseltä potilaalta perittävää maksuasetuksen mukaista asiakasmaksua.

Terveyskeskuksella on edelleen oikeus laskuttaa sairaansijalla annettu hoito potilaan kotikunnan terveyskeskukselta ja kouluterveydenhuollossa järjestetyt erikoistutkimukset, jossa korvausperuste on todelliset aiheutuneet kustannukset.

Kuntaliiton käsityksen mukaan kansanterveyslain 14 § 1 momentin 10 kohdassa tarkoitettuna kiireellisenä avosairaanhoitona ja kiireellisenä hammashoitona pidetään terveyskeskuksen lääkärin tai terveyskeskushammaslääkärin antamaa hoitoa, johon voi liittyä laboratorio- ja radiologisia tutkimuksia, lääkärin, hammaslääkärin tai hoitohenkilökunnan suorittamia hoitotoimenpiteitä.


Kiireellisten palvelujen lisäksi, palveluja voidaan antaa myös yhteisiin sopimuksiin perustuen tai maksusitoumuksella. Suoritehintoja tarvitaan myös valtionkonttorikorvausten hakemisessa ja vakuutusyhtiöitten laskutuksessa sekä työterveyshuollossa.

Liitetiedostona nro 4 on yhdistelmä ulkokuntalaisia koskevaa laskutusta / muuta laskutusta varten tarvittavista suoritehinnoista perusturvan toimialueella.


Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Vahvistetaan perusturvan palvelujen suoritehinnat liitteen nro 4 mukaisesti. Avosairaanhoidon (kiireellinen käynti) ja laitoshoidon (kiireellinen hoito) ulkokuntalaiskäyntejä /

vakuutusyhtiöltä laskutettavia käyntejä laskutettaessa laskutetaan lisäksi erityisen kalliit tutkimukset, lääkkeet ja sairaankuljetus todellisten kulujen mukaan.

Kiireellisen hoidon / palvelun lisäksi ulkokuntalaisia asiakkaita palvellaan vain kuntien yhteisen sopimuksen tai asiakkaan kotikunnalta saadun maksusitoumuksen perusteella. Asiakas voi myös ostaa palvelun itse maksamalla liitteen mukaiset kokonaiskustannukset.

Päätös:


Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©