Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 04.02.2008

Kaupunginhallitus
Kokous 04.02.2008 / Pykälä 49Kaupunginhallitus
§ 49
04.02.2008

TOIMENPITEET JA TIEDOKSISAATOT

858/0/014/2008

KHALL § 49

Päätös 21.12.2007 (dnro 44/221) opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2007

Raportti: Vuodelle/vuonna 2007

Yksityiskohtainen laskelma käyttökustannuksiin myönnetystä valtionosuudesta/rahoituksesta

Yksityiskohtainen laskelma käyttökustannuksiin myönnetyn valtionosuuden/rahoituksen maksuista ja maksuerän muutoksesta

Valtionosuus/rahoitus käyttökustannuksiin

Kunnan rahoitusosuuden (Rahl 9ja 10 §) laskennan pohjana käytettävät suoritemäärät ja oppilasmääristä vähennetyt, valtiolta kotikuntakorvaukset saavat oppilaat sekä maksuosuuden perusteet

Valtionosuussuoritteet ja laskennalliset valtionosuudet koti/asuinkunnittain ja koulutuupeittäin

Valtionosuussuoritteet ja laskennalliset valtionosuudet koulutustyypeittäin ja omistajittain. Oheismateriaali nro 16.

Vuoden 2007 valtionosuudet kotikunnittain

Selvitys eo. raporttien laskentaperiaatteista ja mukana olevista laskentakohteista.

31.12. nro 28/80/2007 Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuonna 2008

8.1. nro 1/80/2008 Sairaankuljetustaksan muutos 1.8.2008

10.1. nro 3/80/2008 Kiinteistöjen arvonlisäverotuksen muutokset

7.1. nro 4/80/2008 Vuoden 2007 yleiskirjeluettelo

15.1. nro 5/80/2008 Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle 2008.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy toimenpiteet ja tiedoksisaatot.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

©