Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 20.02.2008

Perusturvalautakunta
Kokous 20.02.2008 / Pykälä 19Perusturvalautakunta
§ 19
20.02.2008

VANHUSTENHUOLLON KATSAUS

909/2/212/2008

PETU § 19

Vanhushuollon strategia on hyväksytty vuonna 2003. Strategian mukaan tavoitteena on, että vanhuksilla olisi mahdollisuus elää itsenäistä ja virikkeellistä elämää kotonaan kotihoidon, läheisten, yhdistysten, järjestöjen, yritysten jne. palveluja käyttäen. Keinoina mainitaan palvelurakenteen muuttaminen avohuoltopainotteisemmaksi, kaikkien hallintokuntien osallistumisen ja lyhytaikaisen hoidon osuuden lisääminen laitoshoidossa.

STM:n ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen 2008 mukaan tavoitteena pidetään, että kotona asuvien (pois lukien ympärivuorokautisen palvelun piirissä olevat) osuus yli 75 vuotiaista olisi 91-92 % (Pyhäjärvellä 90.6 %), säännöllisen kotihoidon piirissä olisi 13-14% (Pyhäjärvellä 11,7%) tehostetussa palveluasumisessa asuu 5-6% (Pyhäjärvellä 6,5%), laitoshoidossa 4-6% (Pyhäjärvellä 3%), omaishoidontuella kotona hoidetaan 5-6% (Pyhäjärvellä 2,4%). Pyhäjärven vanhustenhuollon hoitopaikat ovat suositusten mukaisia lukuunottamatta omaishoidontuella hoidettavien yli 75 vuotiaiden määrää. Omaishoidontukea on vaikea lisätä, sillä suuri osa yli 75 vuotiaiden omaisista on työn perässä muuttanut muualle.

Hoitopaikan oikeellisuutta on arvioitu mittaamalla hoidon piirissä olevien vanhusten toimintakykyä RAVAtoimintakyky mittarilla kahdesti vuodessa. Toimintakykymittauksen perusteella voidaan todeta, että vanhukset ovat tarkoituksenmukaisilla hoitopaikoilla.

Liite nro 5.

Lyhytaikaishoitoa on Köpsinrinteellä lisätty muuttamalla yksi solu lyhytaikaiskäyttöön. Lyhytaikaishoito tukee sekä kotihoitoa että omaisten jaksamista. Vuodeosaston akuuttiosasto pystyy ottamaan vastaan kaikki jatkohoitoon siirtyvät.

Köpsinrinteen palvelukeskukseen jonottaa tällä hetkellä 7 tehostetun palveluasumisen kriteerit täyttävää vanhusta. Heidän hoitonsa on turvattu tehostetun kotihoidon ja vuorohoidon avulla.

Vanhustenhuollon palvelurakenteeseen kaivattaisiin tällä hetkellä ryhmäasumismahdollisuutta naisille, vastaavanlainen kun Köpsinkulma miehille. Lähitulevaisuudessa on myös tarpeen arvioida Ryhmäkodin ja tehostetun palveluasumisen rajapintaa, tällä hetkellä Köpsinrinteellä asuu 15 alle 75 vuotiasta.

 

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Merkitään vanhustenhuollon tilannekatsaus tietoon saatetuksi.

 

 

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©