Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 15.12.2008

Kaupunginhallitus
Kokous 15.12.2008 / Pykälä 390Kaupunginhallitus
§ 390
15.12.2008

LAUSUNTO YLIVIESKAN KÄRÄJÄOIKEUDELLE / KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN LUKUMÄÄRÄ

1183/0.071/2008

KHALL § 390

Käräjäoikeuslain (581/1993) 7 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Nykyisten lautamiesten toimikausi päättyy, kun lokakuussa 2008 valitut kunnanvaltuustot ovat valinneet uudet lautamiehet ja valinnat ovat tulleet lainvoimaisiksi.

Käräjäoikeusasetuksen (582/1993) 13 §:n mukaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa oikeusministeriö. Jos käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia, oikeusministeriö vahvistaa kunkin kunnan alueelta valittavien lautamiesten lukumäärän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärän mukaisessa suhteessa. Jokaisesta kunnasta on valittava vähintään yksi lautamies. Lautamiesten lukumäärä voidaan kunnanvaltuuston tai käräjäoikeuden esityksestä muuttaa, jos tuomiopiiriin kuuluvien kuntien asukkaiden tai käräjäoikeudessa oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:ssä mainitussa kokoonpanossa käsiteltävien asioiden lukumäärä on oleellisesti muuttunut. Kunnallisen tai oikeudellisen jaotuksen muuttuessa oikeusministeriö voi muuttaa lautamiesten lukumäärää ilman edellä mainittua esitystä. Käräjäoikeuden lautamiehet osallistuvat myös maaoikeusasioiden käsittelyyn ja käytännössä tämä merkitsee sitä, että jokaisesta kunnasta valitaan vastaisuudessakin vähintään kaksi lautamiestä.

Käräjäoikeusasetuksen 14 §:n mukaan ennen lautamiesten lukumäärän vahvistamista tai muuttamista on käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvalle kunnalle varattava tilaisuus lausunnon antamiseen.

Käräjäoikeuksien kokoonpanoa koskevia säännöksiä uudistetaan siten, että lautamieskokoonpano poistetaan riita-asioiden käsittelystä. Hallitusohjelman mukaisesti lautamiehet osallistuvat vastaisuudessa vain vakavien rikosasioiden käsittelyyn.

Uudistusta koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 12.6.2008 ja uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2009 alusta. Eduskunta on 11.11.2008 asiallisesti hyväksynyt hallituksen esityksen muutettuna lakivaliokunnan mietinnön mukaisesti. Toteutuessaan ehdotettu uudistus merkitsee sitä, että lautamieskokoonpanossa käsiteltävien asioiden määrä vähenee käräjäoikeuksissa.

Kuluvana vuonna Ylivieskan käräjäoikeudessa on ratkaistu 25 vakavampaa rikosasiaa, jotka lainuudistuksen voimaantultuakin tulee käsitellä lautamieskokoonpanossa.

Pyhäjärveltä on asetettu kuluvalle toimikaudelle 5 jäsentä.

Asiaan liittyvä lausuntopyyntö on oheismateriaalina nro 2.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ilmoittaa lausuntonaan,että jatkossa Pyhäjärveltä valittaisiin 3 käräjäoikeuden lautamiestä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©