Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 26.01.2009

Kaupunginhallitus
Kokous 26.01.2009 / Pykälä 28Tekninen lautakunta
§ 134
19.12.2008
Kaupunginhallitus
§ 28
26.01.2009

KUNNALLISET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

1207/120/2008

TEKLA § 134

Vestia Oy.n osakaskuntien jätehuoltomääräykset on hyväksytty kunnissa vuosina 2001-2002. Määräysten voimaantulon jälkeen jätehuoltoa ohjaavat säädökset ovat muuttuneet. Jätelakiin on tehty merkittäviä muutoksia mm. vuosina 2004 ja 2007.

Vestia Oy on yhdessä asakaskuntien ympäristöviranhaltijoiden kanssa valmistellut jätehuoltomääräysten tarkistuksen. Niistä on pyydetty alueellisten ympäristökeskusten lausunnot, jotka on otettu määräyksissä huomioon.

Poimintoja jätehuoltomääräyksistä:

Määräykset koskevat koko pyhäjärven kaupungin aluetta.

Biojätteiden ensisijainen käsittelymenetelmä on kompostointi kiinteistöllä. Kiinteistöllä, jossa on vähintään 10 huoneistoa, on biojäte lajiteltava erilliseen keräilyvälineeseen ja toimitettava jätteenkuljetukseen. Viiden huoneiston kiinteistö voi halutessaan liittyä biojätteen erilliskeräykseen.

Jätteen polttaminen on kielletty.

Asuinkiinteistöjen kaatopaikalle vietävän jätteen keräilyastia on tyhjennettävä vähintään 4 viikon välein. Mikäli kiinteistöllä syntyvä jäte on vähäistä ja se mahtuu keräilyastiaan, voi tyhjennysvälin pidennyksesta 6 - 8 viikkoon sopia jäteyhtiön kanssa. Kunnan ympäristöviranomainen voi poikkeustapauksessa hakemuksesta myöntää tyhjennysvälin 10 tai 12 viikkoon, mikäli kiinteistöllä on jätehuoltomääräysten 3 § mukainen kompostointilaite.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa näitä jätehuoltomääräyksiä tarkentavia ohjeita ja määräyksiä.

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.5.2009.

Oheismateriaali nro 72 kunnalliset jätehuoltomääräykset.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta päättää jätehuoltomääräyksistä:

 

1. Hyväksyy kunnalliset jätehuoltomääräykset.

2. Esittää ne kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäviksi.

3. Jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.5.2009 lukien.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KHALL § 28

Oheismateriaali nro 3 kunnalliset jätehuoltomääräykset.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi

1. kunnalliset jätehuoltomääräykset

2. jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.5.2009 lukien

Päätös:

Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Veijo Vuopiota.

Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että asia jätetään pöydälle lisäselvitystä varten.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©