Dynasty tietopalvelu Haku RSS Pyhäjärven kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynasty2.pyhajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynasty2.pyhajarvi.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 20.04.2020/Pykälä 82

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Kaupunginhallitus

§ 82

20.04.2020

 

Kannanotto esitykseen yhteisen edunajamisen käynnistämiseksi Pohjois-Pohjanmaan neljän eteläisen seutukunnan alueella

 

2463/00.04.01/2020

 

KHALL 20.04.2020 § 82

 

 

Raahen kaupunginhallitus on Nivalassa 16.9.2019 käydyn kuntakokouksen pohjalta 20.12.2019 tehnyt Pohjois-Pohjanmaan neljän eteläisen seutukunnan kunnille esityksen yhteisen edunajamisen käynnistämiseksi.

 

Suunniteltu malli edellyttää, että työhön resursoidaan henkilö. Henkilöresurssi koordinoi ja avustaa eri tavoin eri tahoja, jotka edistävät ja ajavat alueen asiaa pääteemoissa. Henkilön nimikkeenä on erityisasiantuntija, joka koordinoi ja edistää Pohjois-Pohjanmaan eteläosan (neljän seudun/kuntien) edunajamista.

 

Erityisasiantuntijan pääsijoituspaikka on Helsinkiä kevyellä

toimistovarustuksella. Rekrytointi on avoin + eri verkostojen kautta. Ihanteellinen on rekrytoitava henkilö, joka asuu tai on toiminut Helsingissä ja jolla on osaamista alueellisen edunajamisen pääteemoista. Henkilö kykenee itse valmistelemaan ammattimaista materiaalia ja hänellä on vahvat siteet alueelle. Erityisasiantuntijan tulee olla läsnä alueella tarpeen ja suunniteltujen toimenpiteiden mukaan.

 

Toiminta ei poissulje muuta alueen kuntien ja eri toimijoiden edun valvontaa tai edunajamista, vaan täydentää ja tarpeen mukaan auttaa myös muita edunajamisen operaatioita. Erityisen tärkeää on, että alueellisen edunajamisen "toimistolla" koordinoidaan alueellisen edunajamisen kokonaisuutta ja alueellisen edunajamisen "toimisto" on aloitteellinen sekä käynnistää ja seuraa tuloksia vaikuttavuudeltaan merkittävissä edunajamisen operaatioissa neljässä laajassa pääteemassa.

 

Toiminta käynnistettäisiin kahden vuoden kokeilujaksolla

(1.1.2020-31.12.2021). Jatkosta päätetään viimeistään 30.6.2021

mennessä. Toiminnalle valitaan johtoryhmä, jonka kokoonpano on seuduittain kaksi kuntajohtaja ja kaksi poliittista edustajaa.

Valittavien henkilöiden tulee olla eri kunnista, mikäli näin ei voida

tehdä (esim. seudun kuntia on kolme kpl), seutu päättää riittävän

kattavuuden. Pysyvinä asiantuntijoina ovat seutujohtajat tai

vastaavat (esim. Ylivieskan seutukunnasta ST4 ryhmän vuorossa oleva kokoonkutsuja). Johtoryhmä voi kutsua muitakin asiantuntijoita kokouksiin tai nimittää pysyviksi asiantuntijajäseniksi (erityisesti elinkeinoelämän edustus).

 

Johtoryhmä päättäisi henkilön valinnasta ja budjetin yksityiskohdista. Kokonaisbudjetin esitys on 1,5 €/as/kunta/vuosi. Vastuuhallinnoijana aloittaa Raahen kaupunki kahden vuoden kokeilujaksossa. Erityisasiantuntijalla on kahden vuoden kokeilujaksolla alueellinen toimipiste puolivuosittain jokaisella seudulla. Erityisasiantuntijan perehdyttää kukin seutu erikseen seudun/kuntien erityispiirteisiin. Kerran kuukaudessa on kussakin seudulla seutupäivä eli yhteensä kolme seutupäivää/seutu/vuosi. Seutupäivänä kokoontuu myös seutuhallitus tai vastaava, jolloin käydään läpi edunajamisen ajankohtainen tilanne ja saavutetut tulokset sekä muu tarpeellinen tiedonvaihto.

 

Johtoryhmä voisi nimittää tarpeen mukaan pääteemoihin erillisiä työryhmiä sekä päättää niitten toimintavoista ja tavoitteista. Edustajien valinnassa tulee ottaa huomioon alueellisesti riittävä edustus, soveltuvuus ja osaaminen sekä pienempien ja suurempien kuntien edustus. Erityisasiantuntija voi valmistella pääteemojen työryhmiä ja olla niitten kokoonkutsuja. Tarpeellisten työryhmien työskentelyn käynnistämisessä erityisasiantuntija on avainasemassa. Työryhmät valitsevat puheenjohtajan ja asioiden kirjaajan. Kuitenkin tulee välttää liiallisen byrokratian ja toimintamallin monimutkaistamista.

 

Johtoryhmä hyväksyisi erityisasiantuntijan valmistelun pohjalta

vuosittaisen (kahden vuoden päivittyvän toimenpidesuunnitelman). Edunajamisen toimisto voi osallistua/hallinnoida ja toteuttaa joitain merkittäviä alueen kehityshankkeita, kuten alueen Invest In -toimintaa niin päätettäessä.

 

Kaikkien toimintaan osallistuvien kuntien kesken järjestettäisiin

kuntakokous, jonka johtoryhmä kutsuu koolle kaksi kertaa vuodessa. Kuntakokouksessa arvioidaan valittuja toimenpiteitä ja tuloksia. Erityisasiantuntija valmistelee kuntakokoukseen johtoryhmän avustuksella raportin tehdyistä ja saavutetuista tuloksista. Raportti annetaan tiedoksi kaikille toimintaa osallistuville kunnille mahdollisiin kommentteihin ja palautteisiin.

 

Kahden vuoden kokeilujakson jälkeen arvioitaisiin, miten toiminta on onnistunut ja auttanut alueen edunajamisen tavoitteita ja päätetään 30.6.2021 mennessä mahdollisesta jatkosta. Kahden vuoden aikana johtoryhmä voi esittää toimenpidemuutoksia kuntakokoukselle, jotka ovat perusteltuja toimintaympäristön muuttuessa.

 

Pohjois-Pohjanmaan liiton kanssa on todettu, että palkattava erityisasiantuntija tekisi tiivistä yhteistyötä kaikkien Pohjois-Pohjanmaan toimijoiden kanssa ja että nyt suunnitteilla oleva edunajamisen tiivistäminen lisäisi käytettävissä olevia edunajamisen resursseja. Kyseinen erityisasiantuntija olisi soveltuvin osin myös Pohjois-Pohjanmaan liiton käytettävissä.

 

Raahen kaupunginhallitus esittää muille Pohjois-Pohjanmaan neljän eteläisen seudun kunnille, että ne lähtevät mukaan tässä kuvatulla tavalla ja kirjeen liitteessä esitetyillä mallilla edunajamisen tehostamiseen. Asian eteneminen edellyttää, että kaikki kunnat ovat mukana.

 

Kannanottoa siitä, lähtevätkö alueen kunnat mukaan yhteisen edunajamisen rakentamiseen edellä kuvatulla tavalla pyydetään 30.4.2020 mennessä.

 

 

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää lausua kantanaan Raahen kaupungille esityksestä yhteisen edunajamisen käynnistämiseksi Pohjois-Pohjanmaan neljän eteläisen seutukunnan alueella seuraavaa:

 

Pyhäjärven kaupunki näkee yhteisen edunajamisen kehittämisen alueella tärkeänä. Pyhäjärvi resursoi esitettyjä toimenpiteitä NIHAKin kautta, nykyisten maksuosuuksien puitteissa ja seutuhallituksen päättämällä tavalla.

 

Päätös:

 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa