Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 23.10.2012 | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 23.10.2012 Pykälä 116Tarkastuslautakunta

§ 116

23.10.2012

 

ARVIO LENTOKENTÄN ASFASTOINTIMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÖEHDON TÄYTTYMISESTA

 

615/02.02.01/2012

 

TARKLTK § 116

 

KHALL 22.10.2012§ 426

Kaupungin talousarvioon 2012 on hyväksytty 50 000 euron määräraha Pyhäjärven Lentokenttä Oy:n omistuksessa olevan lentokentän asfaltoinnin uusimiseen. Asfaltointi on välttämätön liikennennöintiluvan jatkumiselle.

 

Ehtona määrärahan käyttämiseen tarkoitukseensa on, että yhtiön hallinto ja taloudenpito sekä rekisteröintiasiat voidaan arvioida riit-tä¬vän varmasti olevan kunnossa tai tulevan kuntoon.

 

Lentokenttäyhtiön hallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan 15.10.2012. Hallitus esittää toimenpiteitä, joilla

- oman pääoman esittäminen tilinpäätöksissä oikaistaan ja

- siirrytään kirjanpitolain mukaisten suunnitelman mukaisten pois¬to-jen käyttämiseen.

 

Lisäksi hallitus on käsitellyt 2007-2010 tilinpäätökset, tilintarkastusyhteisön tarkastusraportin perusteella ja päättänyt olla allekirjoittamatta niitä. Yhtiön hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, ettei tili- ja vastuuvapautta myönnetä tili- ja vastuuvelvollisille vuodelta 2010 ja sitä edeltäviltäkään vuosilta.

 

Yhtiön hallitus toteaa konsernihallitukselle, että yhtiön tämänpäivän rekisteröinnit ovat kunnossa ja kaupparekisteristä löytyy ajantasainen tieto. Yhtiön hallituksen mukaan lentokenttäyhtiön tila on valtuuston päätöksen edellyttämässä kunnossa niin, että avustus lentokentän asfaltointiin voidaan käyttää.

 

Vs.kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää todeta saaneensa KuntaL 70 §:n tarkoittamat tiedot lentokenttäyhtiön hallitukselta kuntakonsernin taloudellisen aseman arvioimiseen, millä perusteella kaupunginhallitus voi päättää tehdä tai ohjeistaa yhtiön kokousta tekemään osakepääoman rekisteröinnin oikealla tavalla ja saattaa yhtiön ja konsernita-seen ajan tasalle.

 

Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa, että se ei myönnä tili- ja vastuuvapautta tili- ja vastuuvelvolliselle vuosilta 2007-2010, vaan todetaan asioiden selvittelyn olevan vielä kesken.

 

Kaupunginhallitus päättää antaa ohjeistuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta arviointiin välittömästi kuulumattomana erikseen.

 

Edellä päätetyin toimenpitein kaupunginhallitus päättää todeta, että lentokentän asfaltointiin kaupunginvaltuuston myöntämän

50 000 euron myöntöehdot täyttyvät, ja että yhtiön hallitus voi toimeenpanna asfaltointityön.

 

Päätös annetaan tarkastuslautakunnalle arviointia varten.

 

Päätös:

 

Jorma Leskinen, Laimi Shemeikka, Raija Leppäharju ja Jukka Tikanmäki jääväsivät itsensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisyyden vuoksi KuntaL 52 §:n, hallintolain 11 §:n ja 28.1 ja 2 §:ien ja 29 §:n perusteella.

 

Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtajaTyyne Tuikka saapui klo 17.01.

 

Kaupunginhallituksen II varapuheenjohtaja Tyyne Tuikka toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

 

Lauri Puro toimi toisena pöytäkirjantarkastajana tämän asian käsittelyn kohdalla.

 

Kaupunginhallitus päätti, että asia käsitellään 23.10.2012 kaupunginhallituksen kokouksessa.

 

 

KHALL 23.10.2012 §432

 

Vs. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

 

Kaupunginhallitus päättää kuntalain 25 a §:n nojalla antaa yhtiökokousedustajalleen ohjeen, jonka mukaan tilivuosilta, joiden osalta on havaittu osakeyhtiölain rikkomuksia tilinpäätösten vahvistamattomuuden sekä niiden ja osakepääoman korotuksen rekisteröimättä jättämisen sekä mahdollisesti esille tulevien muiden puutteiden suhteen, yhtiökokous ei myönnä asianosaisille tili- ja vastuuvelvollisille tili- ja vastuuvapautta yhtiön tileistä ja hallinnosta.

 

Kaupunginhallitus päättää kuntalain 25 a §:n nojalla valvoa, että yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle osakepääoman alentamisen niin, että rekisteröity osakepääoman määrä vastaa todellista tilannetta ja ohjeistaa yhtiökokousedustajansa asiassa.

 

Kaupunginhallitus päättää, että vuodelta 2012 kuntaL 68 a §:n nojalla laadittava konsernitilinpäätös laaditaan myös konserniyhtei-söön kuuluvan Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n taseen osalta KPL 5 luvun 5 §:n mukaisia arvostusperiaatteita noudattaen.

 

Kaupunginhallitus päättä todeta, että yhtiön hallitus myös omalta osaltaan edelleen selvittää avoinna olevia kysymyksiä.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupparekisteriote (13.8.2012) antaa Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:stä ajantasaisen tiedon, minkä pe-rusteella ja edellä päätösehdotukseen sisältyvin toimenpitein voi-daan todeta kaupunginvaltuuston 13.12.2010 § 95 kohdalla päät¬tä-män lentokentän kiitoradan kunnostamiseen käytettävän 50.000 euron määrärahan myöntöehdon täyttyvän määrärahan käyttämiseksi lentokentän kiitoradan asfaltointiin, mikä on ehto liikennöintiluvan säilymiselle.

 

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan kokouksessa ja an¬taa sen tarkastuslautakunnalle.

 

Päätös:

 

Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

TARKLTK 23.10.2012 § 116

 

Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 § 95 päätti, että lentokentän kiitoradan kunnostamiseen vuoden 2011 talousarvioon varatun 50.000 ? määrärahan myöntämisen edellytyksenä on, että Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n asiakirjat ovat juridisesti kunnossa ja että tarkastuslautakunta valvoo asiaa.

 

Ehdotus:

 

Puheenjohtaja: Ehdotus annetaan kokouksessa kaupunginhallituksen 22.10.2012 päätöksen jälkeen.

 

Päätös:

 

Kuultiin asiantuntijoina kaupunginjohtaja Veikko Tikkasta, vastuullinen tilintarkastaja Vivi Marttilaa ja Pirjo Lammassaarta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa.

 

Keskustelun kuluessa varapuheenjohtaja teki seuraavan päätösehdotuksen:

 

Tarkastuslautakunta arvioi Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n lentokentän kunnostamiseen, kiitoradan asfaltointiin varatun 50.000 euron määrärahan myöntöehdon (kvalt 13.12.2010 § 95) täyttyvän kaupunginhallituksen 23.10-2012 § 432 päättämällä tavalla.

 

Taimi Nurminen ehdotti, että kaupunginvaltuuston päätöksen 13.12.2010 § 95 edellyttämät ehdot eivät täyty Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:lle 50.000 euron avustuksen myöntämiseksi.

 

Taimi Nurmisen esitystä ei kukaan kannattanut, joten raukesi.

 

Taimi Nurminen jätti kirjallisen eriävän mielipiteen liitettäväksi pöytäkirjaan.

 

Tarkastuslautakunnan päätökseksi tuli varapuheenjohtajan päätösehdotus.

 

Taimi Nurmisen kirjallinen eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä nro 6.

 
Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 23.10.2012 | Avaa haku
©