Poistuminen | Toimielimet | Ympäristölautakunta | Pöytäkirja 13.03.2003

Ympäristölautakunta
Kokous 13.03.2003 / Pykälä 13Ympäristölautakunta § 13 13.03.2003

PRT-WOOD OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KUOREN JA KIVIEN LÄJITYS

244/1.125/2003

YMPLTK § 13

Lupanumero 2/2003
Päätös ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisessa asiassa.
Päätös on julkipantu 19.3.2003.
Annettu julkipanon jälkeen 20.3.2003.

ASIA
Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee sahauksessa syntyvän irtokuoren ja sen seassa olevien kivien sijoittamista käytöstä poistettuun soramonttuun.

Ympäristölupapäätöstä harkittaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelulain 42 §:ssä tarkoitetut luvan myöntämisen edellytykset.

LUVAN HAKIJA
PRT-Wood Oy
Leivskäntie 2
92930 PYHÄNTÄ

LAITOKSEN SIJAINTI
PRT-Wood Oy, Pyhäsalmen saha
Sahatie 3
86800 PYHÄSALMI

LÄJITYSALUEEN SIJAINTI
Pyhäjärven kaupunki
Kettuperä, tila Olkkonen RN:o 42:15

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA
Ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin kohdan 4 mukaan ympäristölupa on oltava jätteen laitos- tai ammattimaiseen käsittelyyn tai hyödyntämiseen. Ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n 13 kohdan mukaan kunnan ympäristölupaviranomainen käsittelee lupa-asian, kun käsitellyn tai hyödynnetyn jätteen määrä on alle 5000 tonnia vuodessa.

ASIAN VIREILLETULO
Ympäristölupahakemus tuli vireille 9.10.2002 saapuneella hakemuksella.

TOIMINNAN LUPATILANNE
PRT-Wood Oy ja Pyhäjärven kaupunki ovat tehneet maanvuokrasopimuksen alueesta kahdeksikymmeneksi vuodeksi sahalaitokselta tulevan kuorijätteen läjityspaikaksi.

YLEISKUVAUS TOIMINNASTA
Toiminnan tarkoituksena on PRT-Wood Oy:n Pyhäsalmen sahalla tukinlajittelussa kuljettimen alle tippuvan haitta-ainesta puhtaan irtokuoren ja sen seassa olevien kivien sijoittaminen pois saha-alueelta.
Tukkeja lajitellessa puun kuorta irtoaa tukeista ja putoaa kuljettimien väliin sekä tukkikentälle. Kuoren joukkoon tulee sitä keräiltäessä hiekkaa ja kiviä, joten sitä ei voi polttaa lämpökattilassa. Tällaista kuorta voidaan käyttää mm. maa-ainesten joukossa täyttömaana, hiihtolatujen tai laskettelurinteiden pohjana, puutarhassa karikkeena suojana rikkaruohoja vastaan yms. Kuorta syntyy kuitenkin niin paljon, ettei em. käyttö riitä sen hävittämiseen ja saha-alueelta se on kuljetettava pois muun toiminnan tieltä. Aiemmin ylimääräinen irtokuori on viety kaatopaikalle. Sijoitettavan aineen määrä vuositasolla on noin 500 tonnia. Kuoren sijoittaminen alueelle on tarkoitus aloittaa heti ympäristöluvan saatua lainvoiman.

SIJOITUSPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ
Alue on vanha maa-ainesten ottopaikka, josta Pyhäjärven kaupunki on ottanut vuonna 2001 maa-aineksia alueelta noin kilometrin etäisyydellä etelään sijaitsevan käytöstä poistetun kaatopaikan pintarakenteisiin. Ottoalue on maisemoitu. Alueen sijainti on esitetty karttaliitteessä 1. Alue ei ole pohjavesialuetta, eikä alueen läheisyydessä ei sijaitse asutusta.

YMPÄRISTÖKUORMITUS
Toiminnasta ei synny toiminnanharjoittajan mukaan merkittäviä päästöjä veteen, ilmaan tai maaperään. Kuori ja seassa olevat kivet ovat eivät sisällä haitta-aineita. Näin kontaminoitumisen vaaraa ei ole. Maaperään ja pohjavesiin aiheutuvia päästöjä ei ole muutoin kuin kuoresta mahdollisesti valuma- ja sadevesien mukana suotautuvien ravinteiden ja kiintoaineksen osalta.

Työnaikaisia ympäristövaikutuksia aiheuttaa liikenne alueelle. Arvioitu alueelle kuljetettava määrä on vuosittain n. 500 tonnia. Irtokuori painaa n. 0,3 tonnia / i-m3. Kuorta siis syntyy n. 1 700 i-m3. Rekkakuormaan mahtuu n. 120 i-m3, joten täysinä rekkakuormina kuljetustarve on n. 14 rekkaa vuodessa. Mikäli kuljetetaan pelkällä vetovaunulla, on kuljetuskertojen määrä n. 30 vuodessa. Alueen läheisyyteen kohdistuva meluhaitta ja lähialueiden tärinä muodostuvat kuorma-autoista ja kuorman tyhjennyksistä. Ilmaan johtuvat päästöt aiheutuvat alueella lähinnä kuorma-autojen pakokaasupäästöistä.

Kuten lupahakemuksessa on mainittu, pyritään läjitettävän tuotteen määrä minimoimaan ja löytämään sille muita hyödyllisiä käyttökohteita, joten mainitut määrät ovat maksimimääriä.

Läjityspaikalla ei synny jätteitä.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY
Pyhäjärven ympäristölautakunta on tiedottanut asian vireille tulosta kuuluttamalla 30.10. – 29.11.2002 Pyhäjärven kaupungin ilmoitustaululla. Tieto kuulutuksesta on julkaistu Pyhäjärven Sanomissa 30.10.2002. Hakemuksesta on annettu erikseen tieto kirjeitse tiedossa oleville asianosaisille.

TARKASTUKSET JA NEUVOTTELUT
Ympäristösihteeri kävi suunnitellulla läjityspaikalla 11.2.2003.

LAUSUNNOT
Hakemuksesta ei katsottu tarpeen pyytää lausuntoja.

MUISTUTUKSET
Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia.

HAKIJAN KUULEMINEN
Hakijan kanssa on keskusteltu puhelimitse alustavista lupaehdoista 10.3.2003, ja muutettu niitä joiltakin osin hakijan antamien tietojen perusteella.

VIRANOMAISEN RATKAISU

Ympäristösihteeri:

Pyhäjärven kaupungin ympäristölautakunta tarkastettuaan lupahakemuksen myöntää PRT-Wood Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan seuraavin lupamääräyksin:

1. Alueelle voidaan läjittää vain sahalla tukinlajittelussa syntyviä vaarattomia luonnonmateriaaleja; kuorta ja sen seassa olevia kiviaineksia enintään 5000 tonnia vuosina 2003 - 2013. (YSL 45 §). Alueelle sijoitettavan aines ei saa sisältää mitään haitta-aineita. (YSL 43 §, JäteL 6 §)

2. Alueelle ei saa ottaa vastaan eikä läjittää yhdyskuntajätettä tai siihen verrattavaa jätettä, ongelmajätettä tai saastunutta maata eikä purkujätettä. Luvanhaltijan on toimittava aktiivisesti, jotta alueelle ei joudu muuta jätettä.

3. Mikäli alueelle tuodaan jätettä, jonka läjitystä ei ole sallittu, on jäte viipymättä toimitettava käsittelypaikkaan tai laitokseen, jonka ympäristönsuojelulain mukaisessa luvassa tai sitä vastaavassa päätöksessä ko. jätteen vastaanotto on huomioitu, tai jäte on palautettava sen haltijalle. (YSL 43 §, 45 §, JäteL 3 §, 6 §, 9 §, 15 §)

4. Aineksen kuljetus alueelle, sen varastointi alueella ja toiminta läjitysalueella on hoidettava siten, että toiminnasta ei aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle eikä maiseman pilaantumista, maaperän saastumista tai ympäristön roskaantumista. Kuoren pölyäminen on tarvittaessa estettävä kastelemalla ja suojaamalla varastokasat peitteellä.

5. Läjityskasan läpi suodattuvan veden joutuminen maastoon tai vesistöön on estettävä, ellei suotoveden puhtaudesta ole varmuutta.

6. Aineiden läjityksestä tulee toimittaa täyttösuunnitelma Pyhäjärven kaupungin ympäristölautakunnalle 31.5.2003 mennessä tai viimeistään ennen täytön aloitamista. Suunnitelmasta tulee selvitä ainakin täyttökorkeudet ja täyttöalueen muotoilu sekä alueen maisemointi läjityksen päätyttyä. (JäteA 8 §).

7. Asiaton pääsy alueelle ja jätteen luvaton sijoittaminen on estettävä. Alueen sisääntulotielle on rakennettava portti, jonka puomi on pidettävä lukittuna muulloin kuin valvottuna käyttöaikana. Sisääntulotien varressa tulee olla informaatiotaulu, josta on selkeästi nähtävissä ainakin alueen käyttötarkoitus. (YSL 43 §, JäteA 8 §)

8. Toiminnanharjoittajan on kaikin tavoin pyrittävä vähentämään alueelle pysyvästi sijoitettavan aineksen määrää. Hyödynnettävissä olevat kuorijätteet on pidettävä erillään ja käytettävä mahdollisuuksien mukaan uudelleen. (4 §, 6 §, 12 §)

9. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä ja pidettävä kirjaa läjitysalueelle tuotavan ja sijoitettavan jätteen laadusta ja määrästä ja raportoitava asiasta vuosittain tammikuun loppuun mennessä Pyhäjärven kaupungin ympäristölautakunnalle. (JäteL 4 §, 51 §, 52 §, JäteA 22 §)

10. Toiminnanharjoittajan on varmistuttava siitä, ettei läjitysalueesta myöhemminkään aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Toiminnanharjoittajan on toimitettava suunnitelma alueen käytöstä poistamisesta ja jälkihoitotoimista ympäristölautakunnalle hyväksyttäväksi viimeistään 6 kuukautta ennen toiminnan lopettamista. Mikäli läjitysalueen säännöllinen käyttö loppuu, voi lupaviranomainen edellyttää alueen sulkemista ja käytöstä poistamissuunnitelman esittämistä. Suunnitelman hyväksymispäätöksessä lupaviranomainen voi antaa asiaa koskevia määräyksiä. (JäteA 8 §, 9 §)


RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet
Pyhäjärven kaupungin ympäristölautakunta katsoo, että edellä annetut lupamääräykset ovat tarpeen, jotta betonimurskeen hyödyntäminen täyttää ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa mainitunlaiselle toiminnalle asetetut vaatimukset.

Luvan myöntämisen edellytykset
Pyhäjärven kaupungin ympäristölautakunta katsoo, että suunnitellusta toiminnasta asetetut lupamääräykset huomioon ottaen ei aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys.

Lupamääräysten perustelut
Kyseessä on kuoren ja sen seassa olevan kiviaineksen läjitys vahaan käytöstä poistettuun soramonttuun. Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta. Lupamääräyksellä pyritään estämään läjitysalueen toiminnasta aiheutuvia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Jätelain 6 §:n mukaan jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia. Ensisijaisesti on pyrittävä hyödyntämään jätteen sisältämä aine ja toissijaisesti sen sisältämä energia.

Pyhäjärven kaupungin ympäristölautakunta katsoo, että kuoren sijoittaminen käytöstä poistettuun sorakuoppaan ei poikkea ympäristöhaitoiltaan tavanomaisesta kuopan täyttämisestä maa-aineksilla kun varmistutaan ettei aines sisällä haitta-aineita. Kun alueelle läjitetään vain vaaratonta pysyvää maa- ja kiviainesta, ei toimintaan sovelleta valtioneuvoston antamia kaatopaikkamääräyksiä. Läjitysalueelta ei vaadita erityisen korkeaa ympäristönsuojelutasoa ja sen vuoksi alueelle saa sijoittaa vain päätöksessä mainittuja jätteitä.

Ympäristölautakunta ei katso tarpeelliseksi asettaa työaikarajoituksia, sillä läjitysalue sijaitsee asumattomalla seudulla.

Ympäristönsuojelulain 45 §:n mukaan jätteen laitos- tai ammattimaista hyödyntämistä koskeva lupa voidaan rajoittaa vain tietynlaisen jätteen käsittelyyn ja luvassa voidaan lisäksi asettaa etusijalle tietyltä alueelta peräisin olevan jätteen käsittely. (Määräykset 1. ja 2.)

Jos alueelle tuodaan jätettä, jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty ympäristöluvassa, on luvan saaja jätelain 15 §:n perusteella velvollinen, jos jätettä ei jätelain 9 §:n mukaan palauteta takaisin, toimittamaan jätteen asianmukaiseen käsittelypaikkaan. (Määräys 3.)

Jäteasetuksen 7 §:n mukaan jätteiden kuljetus on järjestettävä siten, että siitä aiheutuvat melu, pöly ja muut häiriöt ympäristölle jäävät mahdollisimman vähäisiksi ja ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle eikä ympäristölle. Ympäristölle ja työntekijöille aiheutuvien pölyhaittojen vähentämiseksi voidaan läjitettävää ainesta tarvittaessa kastella käsittelyn eri vaiheissa. (Määräys 4.)

Jos vesiä suotautuu läjitysalueen läpi, on syytä estää vesien hallitsematon virtaus. Suotovesien hallittu johtaminen edellyttää ympärysojituksen vaiheittaista toteuttamista. Vesien johtaminen mahdollistaa ympäristökuormituksen luotettavamman arvioinnin. Ulkopuolisten valumavesien virtaus läjitysalueelle voidaan estää rakenteellisin keinoin valleilla tai ojilla. Mikäli vesien seurannassa ilmenee kohonneita kuormitustuloksia, vesiensuojelutoimenpiteet tulee käynnistää. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä vesienkäsittelyyn. (Määräys 5.)

Kaatopaikalle sijoitettava jäte voi muodostaa riskin alueen lähiympäristölle ja työntekijöille, jollei sitä käsitellä ja läjitetä asianmukaisesti. Jätteen suunnitelmallisella täytöllä estetään em. riskejä. Suunnitelmallisella loppusijoituksella vähennetään myös maisemallisia ja esteettisiä haittoja sekä vähennetään jätteiden käsittelystä aiheutuvia kustannuksia (Määräys 6.).

Maankaatopaikalle voidaan sijoittaa vain saastumatonta kuori- ja kiviainesta, mistä syystä tässä luvassa ei ole annettu tiukkoja ympäristönsuojelullisia määräyksiä. Tämän vuoksi on erittäin tärkeätä huolehtia siitä, ettei alueelle joudu muuta kuin em. jätettä. Mikäli alueelle sijoitetaan muuta kuin saastumatonta maa- ja kiviainesta, ei läjitysalue tuolloin täytä pysyvän jätteen kaatopaikan edellytyksiä. Jätteen luvattoman sijoittamisen estäminen edellyttää jätteen vastaanoton tarkkaa valvontaa. Kaatopaikka-alueen aitaamisella ja lukittavalla portilla ja informaatiotaululla pyritään estämään läjitysalueen hallitsematon ja luvaton käyttö. (Määräys 7.)

Toiminnanharjoittajan velvollisuutena on jätemäärän minimoiminen ja jätteen hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan. Puhtaita kuoriaineksia voidaan tehokkaasti hyödyntää, eikä se aiheuta kohtuuttomia lisäkustannuksia. Ensisijaisena tavoitteena tulee olla irtokuoren ohjaaminen erilaisiin hyötykäyttökohteisiin (Määräys 8.).

Tieto läjitetyn aineksen määrästä on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi. Ympäristönsuojelulain 46 §:n mukaan valvontaviranomaisella on oikeus saada jätteen haltijalta valvontaa ja tehtävien hoitamista varten tarvittavat tiedot. (Määräys 9.)

Läjitysalue on suljettava täyttökapasiteetin loppuessa tai säännöllisen toiminnan loputtua. Viranomaiselle varataan mahdollisuus sulkemistoimenpiteiden käynnistämiseen, jos esimerkiksi aluetta ei ole käytetty viitenä peräkkäisenä vuotena. Alueen käytöstä luopuminen, viimeistelytyöt ja seuranta voidaan toteuttaa hallitusti vain erillisen suunnitelman perusteella. Alueen viimeistelytoimilla varmistetaan läjitysalueen sopeuttaminen ympäristöön. Läjitysalueen reunojen kaltevuuksien on oltava riittävän loivia viherrakentamisen toteuttamiseksi ja sortumien estämiseksi. Kasvipeitteen kylvöllä voidaan pienentää maaperän eroosiota ja riittävä humuskerros mahdollistaa elinvoimaisen kasvillisuuden syntymisen alueelle (Määräys 10.).


LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN
Päätös on voimassa 31.12.2013 asti.

Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa. (YSL 28 §)

Asetuksen noudattaminen
Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tämän luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.
(YSL 56 §, YSA 19 §)

PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin tämä lupapäätös on lainvoimainen. (YSL 100 §)

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET
Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 28, 31, 35, 38, 42, 43, 45, 46, 54, 55, 56, 96, 100§
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 6, 19 §
Jätelaki (1072/1993) 3, 6, 8, 9, 12, 15, 51, 52 §
Jäteasetus (1390/1993) 7, 8, 10, 22 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §

MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN
Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on Pyhäjärven kaupungin ympäristölupaviranomaisen perimän taksan mukaan 740 €. Maksutaulukon ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (YSA 7 §) kohta 11. jätehuolto (1 mom. 13).

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Päätös:
PRT-Wood Oy, Leiviskäntie 2, 92930 Pyhäntä.

Jäljennös päätöksestä:
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Kokkola
Pyhäjärven kaupunginhallitus

Ilmoitus päätöksestä:
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI, PL 15, 86801 PYHÄSALMI
PURO, LAURI ANTERO, PURONPERÄNTIE 76, 86800 PYHÄSALMI
RANNIKKO, JUHO TUOMAS, RAATINTIE 459, 09430 SAUKKOLA
PIRTTIKOSKI, RITVA MAIJA-LIISA,
RILLAINTIE 6 AS 1, 31600 JOKIOINEN
RAPO, AIMO ANTERO, VALLILANTIE 32-34 B 4, 00510 HELSINKI
LOHVA, ILKKA KALERVO, NEITELÄNTIE 14, 84100 YLIVIESKA
LOHVA, KIMMO ALLAN, KAUPPAKATU 13 A 20, 48100 KOTKA
RAPO, ANNA HELENA, HAKALANTIE 4, 91500 MUHOS
RAPO, MATTI EINARI, MÄNTYPOLKU 1 O 50, 86800 PYHÄSALMI

Ilmoittaminen kunnassa ja Pyhäjärven Sanomissa.
Pyhäjärven kaupungin ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä kuuluttamalla Pyhäjärven kaupungin ilmoitustaululla ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisesti sekä ilmoittamalla vähintään yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. (YSL 54 §)

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.

Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. (YSL 96 §)

Valitusosoitus on liitteenä.

LIITTEET
Oheistieto 4. Sijaintikartta

Päätös:

Ratkaisu hyväksyttiin yksimielisesti.©